OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO ,,DOLINA GÓRNIKA BTKK- CATENA 2012""